Skip To The Main Content

Privacykennisgeving

Simpson Thacher & Bartlett LLP en de aangesloten kantoren die onder de naam Simpson Thacher & Bartlett in andere rechtsgebieden werkzaam zijn (“Simpson Thacher” of “wij” of “ons”) verbinden zich ertoe de privacy van alle natuurlijke personen te respecteren, waaronder sollicitanten, werknemers en bezoekers van onze website (www.stblaw.com), evenals van huidige en toekomstige cliënten.

Uw bezoek aan onze website of onze gebouwen is onderworpen aan de volgende privacykennisgeving (“Kennisgeving”). Door onze website te bezoeken of onze gebouwen te betreden, gaat u akkoord met deze Kennisgeving, die door ons te allen tijde kan worden bijgewerkt. Indien wij deze Kennisgeving bijwerken, zullen wij het bijgewerkte document hier plaatsen en, indien vereist door de wet- of regelgeving, u per e-mail op de hoogte stellen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht na plaatsing. Wij raden u aan om de Kennisgeving door te nemen iedere keer dat u onze website of een van onze kantoren bezoekt. Indien u het niet eens bent met enige bepaling van de Kennisgeving, dient u geen gebruik te maken van onze website en onze kantoren niet te bezoeken.

Deze Kennisgeving zet het volgende uiteen:

 • De soorten persoonsgegevens die Simpson Thacher verzamelt, onder meer van cliënten, personen die onze website bezoeken, bij ons solliciteren, onze kantoren bezoeken en met ons communiceren in de normale gang van zaken;
 • De doeleinden en rechtsgrondslag voor onze verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens van natuurlijke personen;
 • Informatie over onze marketing en de mogelijkheid voor personen om hun toestemming in te trekken of anderszins bezwaar te maken tegen marketing;
 • Hoe wij persoonsgegevens van natuurlijke personen kunnen verwerken, bekendmaken of gebruiken;
 • Hoe wij persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Unie (“EU”), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (“VK”); en
 • De rechten van personen met betrekking tot onze verwerking, gebruik of openbaarmaking van hun persoonsgegevens.

Vragen over hoe (1) ons beleid van toepassing is op uw persoonsgegevens; (2) uw recht uit te oefenen om ons gebruik van uw persoonsgegevens in vraag te stellen of er bezwaar tegen te maken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; of (3) uw persoonsgegevens in te zien, recht te zetten of te wissen, kunt u sturen naar [email protected].

In het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kan Simpson Thacher worden beschouwd als een verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens, met inbegrip van uw persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van cliëntentransacties.

Deze Kennisgeving beschrijft het beleid en de procedures van Simpson Thacher met betrekking tot persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die door Simpson Thacher worden verzameld, bewaard, gebruikt of verwerkt, zijn ook onderworpen aan de betreffende bepalingen van de toepasselijke lokale wetgeving en/of het beleid van Simpson Thacher in elk rechtsgebied waar we een kantoor hebben. Wij slaan persoonlijke gegevens op in de Verenigde Staten en in andere landen die misschien niet zulke beschermende wetten hebben als die in uw land.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van u: 

 • Identificatiegegevens: zoals naam, identificatienummer, geboortedatum, functietitel en functie.
 • Contactgegevens: zoals telefoonnummer(s), e-mailadres, postadres.
 • Facturerings-, financiële en betalingsgegevens: waaronder gegevens over verkregen of overwogen diensten, bank- en andere financiële rekeninginformatie en andere informatie die nodig is voor de verwerking van betalingen, facturering, alsmede fraudepreventie.
 • Registratiegegevens in het kader van evenementen of mailinglijsten: zoals marketing- en communicatievoorkeuren en -interesses, abonnementen, downloads, eetwensen en -voorkeuren (die informatie over uw gezondheid en/of religieuze achtergrond kunnen onthullen).
 • Gegevens betreffende de naleving van wet- en regelgeving: zoals vereist voor doeleinden zoals “know your client”, antiwitwassen en voorschriften inzake marktmisbruik, of als onderdeel van ons onboardingproces voor cliënten, waaronder paspoort- of andere identificatie- en due diligence-gegevens.
 • Technische informatie: waaronder informatie verzameld tijdens uw bezoeken aan onze website(s), het IP-adres (Internet Protocol), browsertype en -versie, apparaattype, tijdzone-instelling, browserplug-intypes en -versies, besturingssysteem en platform. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u in ons cookiebeleid.
 • Audio-, elektronische, visuele of soortgelijke informatie: met inbegrip van foto's en camerabeelden.
 • Fysieke toegangsgegevens: met betrekking tot details van uw bezoeken aan onze kantoren.
 • Gegevens over sollicitanten: waaronder identificatiegegevens, contactinformatie, cv en andere gegevens die door u of derden (bv. recruiters, loopbaankantoren van rechtsscholen) zijn verstrekt op onze website, online wervingsportaal (indien van toepassing) of offline in verband met vacatures, waarvoor aanvullende lokale vereisten kunnen gelden op basis van het land of de staat waarvoor de functie wordt geadverteerd.
 • Gevoelige of gereguleerde persoonsgegevens: In de loop van uw relatie met ons kunnen wij bepaalde gevoelige of gereguleerde persoonsgegevens verzamelen en verwerken of informatie die door de toepasselijke wetgeving wordt beschermd met betrekking tot u wanneer dit relevant is voor het verlenen van onze juridische diensten (dit kan informatie zijn over ras en etnische achtergrond, geslacht, burgerlijke staat, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, vakbondlidmaatschap, fysieke of mentale gezondheid, informatie over seksuele geaardheid en achtergrond of details van strafbare feiten, of biometrische gegevens).
 • Alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt en die relevant zijn voor het verlenen of ontvangen van diensten, inclusief met betrekking tot uw werknemers, klanten of verkopers.

Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt aanvullen met informatie die wij ontvangen of verkrijgen uit andere bronnen, zoals van ons personeel, cliënten, adviseurs, partners en agenten, derden met wie wij samenwerken en openbaar beschikbare bronnen.

Wij verzamelen persoonsgegevens over:

 • onze huidige en potentiële cliënten en hun personeel en werknemers;
 • onze dienstverleners en zakenpartners en hun personeel en werknemers;
 • personen die onze evenementen bijwonen of interesse tonen in het bijwonen ervan, of zich abonneren op nieuwsbrieven en andere e-mailupdates die wij aanbieden;
 • derden in verband met cliëntentransacties (bijvoorbeeld informatie over het personeel van een bedrijf dat door een cliënt wordt overgenomen); en
 • bezoekers van onze website en kantoren.

Bronnen van persoonsgegevens

Wij verkrijgen persoonsgegevens uit een aantal bronnen, waaronder via onze website (inclusief website analytics, zie “Cookies en soortgelijke technologieën” hieronder), online vragenlijsten en formulieren, en andere informatie die rechtstreeks aan ons wordt verstrekt, inclusief per e-mail of in gesprek met onze advocaten, juridische of andere adviseurs, consultants en andere professionele deskundigen, klagers, correspondenten en verzoekers, en leveranciers en dienstverleners van een van de bovengenoemde, alsmede rechtstreeks van u. Daarnaast verkrijgen wij persoonsgegevens van derden, zoals onze cliënten, andere advocatenkantoren, dienstverleners en overheidsinstanties.

Informatie over andere personen: Indien u ons informatie verstrekt over andere personen dan uzelf, zoals uw werknemers, leveranciers, aandeelhouders of bestuurders, moet u ervoor zorgen dat zij begrijpen hoe hun informatie zal worden gebruikt en bekendgemaakt, en dat zij toestemming hebben gegeven om deze informatie aan ons bekend te maken en dat u ons, en onze uitbestede dienstverleners, toestaat deze te gebruiken en bekend te maken zoals hierboven uiteengezet.

Verwerking van persoonsgegevens

De wetten in bepaalde rechtsgebieden vereisen dat bedrijven de rechtsgrond bekendmaken waarop zij zich beroepen om persoonsgegevens te gebruiken, te verwerken of openbaar te maken. Voor zover deze wetten van toepassing zijn, zijn onze rechtsgronden de volgende

Wij verwerken de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op de onderstaande rechtsgronden:

 • Wij gebruiken identificatiegegevens, contactinformatie, gegevens van sollicitanten, facturerings-, financiële en betalingsgegevens en gegevens over de naleving van wet- en regelgeving om een contract uit te voeren of stappen te ondernemen die verband houden met een contract, waaronder:
  • het verlenen van juridische diensten aan onze cliënten;
  • het verifiëren van uw identiteit;
  • het verwerken van uw betalingen; en
  • het communiceren met u over de geleverde juridische diensten.
 • Wij gebruiken identificatiegegevens, contactinformatie, facturerings-, financiële en betalingsgegevens, gegevens van sollicitanten, gegevens over de registratie van evenementen of mailinglijsten, gegevens betreffende de naleving van wet- en regelgeving, technische informatie, fysieke toegangsgegevens en gevoelige of gereguleerde persoonsgegevens zoals vereist voor het uitvoeren van onze activiteiten en het nastreven van onze legitieme belangen, in het bijzonder:
  • het verlenen van juridische diensten aan onze cliënten, en het reageren op opmerkingen, feedback of klachten die zij ons kunnen sturen;
  • onze diensten promoten bij cliënten en potentiële cliënten, hen informeren over nieuws en updates in de sector, en evenementen organiseren of beheren;
  • toezicht op het gebruik van onze website, om ons te helpen onze diensten en website te verbeteren en te beschermen, zowel online als offline;
  • het beschermen van de veiligheid van en het beheren van de toegang tot onze fysieke gebouwen;
  • het onderzoeken van klachten over onze website of onze diensten; en
  • in verband met juridische claims en voor nalevings-, regelgevings- en onderzoeksdoeleinden.
 • Wij gebruiken identificatiegegevens, contactinformatie, gegevens van sollicitanten, registratiegegevens in het kader van evenementen of mailinglijsten en technische informatie wanneer u ons daarvoor toestemming geeft:
  • wij kunnen u direct marketing sturen in verband met onze diensten;
  • we kunnen cookies en soortgelijke technologieën gebruiken in overeenstemming met de onderstaande informatie en de aan u verstrekte informatie over wanneer deze technologieën worden gebruikt; en
  • wij zullen de persoonsgegevens die u ons geeft uitsluitend gebruiken voor het doel dat wij uitleggen op het moment dat u ons die toestemming geeft.
 • Wij gebruiken identificatiegegevens, contactgegevens, facturerings-, financiële en betalingsgegevens, gegevens betreffende de naleving van de wet- en regelgeving, technische informatie, fysieke toegangsgegevens en gevoelige of gereguleerde persoonsgegevens voor andere doeleinden om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving in de lokale rechtsgebieden waar wij actief zijn, voorschriften, dagvaardingen, juridische procedures, overheidsonderzoeken of onderzoeken, waaronder:
  • het uitvoeren van nalevingscontroles op huidige en potentiële cliënten en andere derden als onderdeel van onze wettelijke, regelgevende en professionele verplichtingen (met inbegrip van antiwitwasverplichtingen);
  • indien nodig of passend om de rechten, eigendom, veiligheid en beveiliging van ons, onze werknemers, onze consumenten, onze informatiesystemen en het publiek te beschermen; en
  • om samen te werken met de overheid of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren.
 • Wij gebruiken gegevens van sollicitanten om op verzoek van de sollicitant de nodige stappen te ondernemen in het kader van de werving voorafgaand aan het aangaan van een contract of andere arbeidsrelatie (en, indien nodig, om te voldoen aan wettelijke, regelgevende en corporate governance-eisen met betrekking tot onze werving en ons personeel):
  • om kandidaten voor functies te screenen en te evalueren;
  • het bijhouden van gegevens in verband met het aanwervingsproces;
  • het analyseren van het wervingsproces en de resultaten; en
  • het uitvoeren van achtergrondcontroles.
  • Merk op dat als u door Simpson Thacher wordt aangeworven, deze gegevens zullen worden overgezet naar onze gegevensbestanden met het oog op uw tewerkstelling en onderhevig zijn aan ons beleid met betrekking tot de verwerking van werknemersgegevens, dat u zal worden meegedeeld bij de aanvang van uw tewerkstelling.

In bepaalde omstandigheden kunnen wij geen juridische diensten aan cliënten verlenen indien wij niet over alle relevante persoonsgegevens beschikken.

Marketingcommunicatie en het intrekken van toestemming

Wij kunnen contact met u opnemen met informatie over diensten of evenementen die voor u van belang kunnen zijn. Waar nodig in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, wordt u, op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, in de gelegenheid gesteld om aan te geven of u er al dan niet mee instemt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over dergelijke diensten en evenementen.

U zult altijd uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken kunnen intrekken, hoewel wij nog steeds andere wettelijke gronden kunnen hebben om uw gegevens te verwerken, zoals die welke hierboven zijn uiteengezet. In sommige gevallen kunnen wij u marketingmateriaal sturen zonder uw voorafgaande toestemming, wanneer wij ons beroepen op onze legitieme belangen, maar u hebt een absoluut recht om u op ieder moment af te melden voor het ontvangen van toekomstig marketingmateriaal. U kunt dit doen door de instructies te volgen in de e-mail die u ontvangt, of door contact met ons op te nemen op [email protected].

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens openbaar te maken aan vertrouwde derden, waaronder:

 • Juridische of andere adviseurs, consultants en andere professionele deskundigen, klagers, correspondenten en verzoekers, en leveranciers en dienstverleners van een van de bovengenoemde, en elk van hun geassocieerde bedrijven;
 • Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers in verband met de uitvoering van een contract dat wij met hen of u aangaan. Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat ons personeel uw persoonsgegevens beschermt en op de hoogte is van hun verplichtingen inzake informatiebeveiliging; en
 • Analyse- en zoekmachineproviders die ons helpen bij de verbetering en optimalisatie van onze website.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met (of overdragen aan) derden:

 • Indien wij bedrijven of activa verkopen of kopen of een bedrijf fuseren in of met dat van een andere persoon; in dat geval kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan de potentiële tegenpartij in een dergelijke transactie en kunnen deze gegevens deel uitmaken van de activa die in een dergelijke transactie worden overgedragen;
 • Om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, dagvaardingen, juridische procedures, overheidsonderzoeken of -vragen, om samen te werken met de wetshandhaving, om juridische claims te doen gelden of te verdedigen, en om onze en andermans rechten, eigendom of veiligheid te beschermen, kunnen wij gegevens delen met de toepasselijke wetshandhaving, regelgevende of overheidsinstantie; en
 • Ten behoeve van misdaad- en fraudepreventie en herstel kunnen wij gegevens delen met wetshandhavings-, regelgevende of overheidsinstanties en/of onafhankelijke regelgevende instanties.

Wij zullen geen persoonsgegevens verkopen of delen met andere personen.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU, Zwitserland en het VK

Simpson Thacher is een internationaal advocatenkantoor met meerdere kantoren en gelieerde entiteiten in een aantal wereldwijde rechtsgebieden. Als zodanig kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan een land dat mogelijk niet dezelfde bescherming voor persoonsgegevens biedt als het land waarin u woont. In het bijzonder zullen persoonsgegevens uit de EU, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk worden doorgegeven aan, en verwerkt in of gedeeld via computernetwerken of anderszins met onze kantoren in de Verenigde Staten en, in bepaalde gevallen, waar nodig om onze diensten te verlenen of activiteiten uit te voeren in een bepaald geval, kunnen ze worden gedeeld met personen in onze andere kantoren.

Om adequate bescherming te bieden voor deze doorgiftes in overeenstemming met de EU-, Zwitserse en Britse wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft Simpson Thacher de passende contractuele clausules uitgevoerd op basis van en in overeenstemming met de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen en het addendum inzake internationale gegevensoverdracht van de UK Information Commissioner. Voor meer informatie over de mechanismen die wij hebben ingesteld om de doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EU, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk te waarborgen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Uw rechten

Afhankelijk van waar u woont, hebt u verschillende rechten met betrekking tot ons gebruik, verwerking en delen van uw persoonsgegevens. Er zijn uitzonderingen op sommige van deze rechten, zodat verzoeken kunnen worden geweigerd als bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de informatie aan u persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als het ons wettelijk verboden is dergelijke informatie openbaar te maken.

 • Inzage: U kunt het recht hebben om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt het recht hebben om de persoonsgegevens die wij over u bewaren in te zien. Als u dit wenst, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].
 • Juistheid: Wij streven ernaar uw persoonsgegevens juist, actueel en volledig te houden. Wij raden u aan contact met ons op te nemen via [email protected] om ons te laten weten of uw persoonsgegevens niet nauwkeurig zijn of veranderen.
 • Bezwaar/Wissing: U kunt ook het recht hebben bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en ons te vragen uw persoonsgegevens te blokkeren, te verwijderen of te beperken, behoudens bepaalde uitzonderingen. Indien dit recht van toepassing is, zullen wij, zodra wij uw verzoek hebben ontvangen en uw identiteit hebben gecontroleerd, uw persoonsgegevens uit onze bestanden verwijderen (en onze dienstverleners opdragen deze te verwijderen), tenzij een uitzondering van toepassing is onder de toepasselijke wetgeving.
 • Overdraagbaarheid: U kunt het recht hebben om te verzoeken dat uw persoonsgegevens aan u, of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, worden verstrekt in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat.
 • Klachten: Als u van mening bent dat uw gegevensbeschermingsrechten mogelijk zijn geschonden, kunt u het recht hebben een klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthoudende of regelgevende autoriteit. Indien u zich in de EU bevindt en u vindt dat wij ons niet hebben gehouden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de AVG, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit, zoals de Data Protection Commission (“DPC”) in Ierland. [1] voor een lijst van de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU-lidstaten.[2] voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met de Federal Data Protection & Information Commissioner. Indien u in het Verenigd Koninkrijk bent, kunt u [3] voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met de Information Commissioner's Office als u een klacht wilt indienen.

Om de hierboven beschreven rechten van inzage, juistheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar en wissing uit te oefenen, kunt u een verzoek bij ons indienen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Houd er rekening mee dat er uitzonderingen op deze rechten kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving.

Alleen u, of een persoon die u machtigt om namens u te handelen, kan een verzoek indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het verifieerbare verzoek van de consument moet:

Voldoende informatie verstrekken waardoor wij redelijkerwijs kunnen nagaan of u de persoon bent over wie wij persoonsgegevens hebben verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger van die persoon.

 • Zo gedetailleerd zijn beschreven dat wij het goed kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden.

Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen of u geen persoonsgegevens kunnen verstrekken indien u bovenstaande handelingen niet doet. Voor het indienen van een verzoek hoeft u geen account bij ons aan te maken. Wij gebruiken de persoonsgegevens die in een verzoek worden verstrekt alleen om uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen te verifiëren.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om juridische diensten te verlenen, activiteiten uit te voeren en in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring, tenzij wij persoonsgegevens hebben verwijderd als reactie op een verzoek tot verwijdering. Wij kunnen persoonsgegevens langer bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke of rapportageverplichtingen, geschillen op te lossen, vergoedingen te innen, of zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.

Wij kunnen persoonsgegevens ook bewaren in een gedeïdentificeerde of geaggregeerde vorm, zodat ze niet langer in verband kunnen worden gebracht met een individuele persoon. Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met verschillende factoren zoals de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de gegevens, de potentieel risico van ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking, de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, verwerken wij de gegevens totdat u ons vraagt ermee te stoppen en gedurende een korte periode daarna (om ons in staat te stellen uw verzoeken uit te voeren). Wij registreren ook het feit dat u ons hebt gevraagd u geen direct marketing te sturen of uw gegevens te verwerken, zodat wij uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

In het algemeen, wanneer wij persoonsgegevens verwerken in verband met het verlenen van juridische diensten, bewaren wij de gegevens gedurende 10 jaar vanaf de datum waarop de zaak is afgesloten.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld “know-your-client”-informatie verwerkt voor antiwitwasdoeleinden), bewaren wij de gegevens zolang de cliënt openstaande zaken heeft, en tot 10 jaar na de datum waarop de laatste zaak is afgesloten.

Cookies en soortgelijke technologieën

Wat zijn dat?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een webserver naar een webbrowser worden gestuurd, waardoor de server de browser op elke pagina uniek kan identificeren. Er worden ook andere trackingtechnologieën gebruikt die vergelijkbaar zijn met cookies. Dit kunnen pixeltags en tracking-URL's zijn.

Al deze technologieën worden in dit beleid samen “cookies” genoemd. Indien u cookies van ons verwijdert of uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen of functies van onze website.

Hoe gebruiken we cookies?

De soorten cookies die wij op onze website gebruiken en de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, worden hieronder uiteengezet:

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om u onze website te laten verkennen en de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gebieden. Zonder deze cookies kunnen de diensten op onze website waartoe u toegang wenst niet worden geleverd.
 • Analytische/prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken, bijvoorbeeld naar welke pagina's u het vaakst gaat en of u foutmeldingen van webpagina's krijgt. Wij gebruiken de gegevens van deze cookies om ontwerpen te helpen testen en ervoor te zorgen dat uw bezoek aan de website er consistent uitziet. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en wordt alleen gebruikt om de werking van de website te verbeteren.
  • Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (“Google”), om het gebruik en de activiteit op onze website anoniem bij te houden. Google Analytics maakt gebruik van cookies en de door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal uw IP-adres niet associëren aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de gepaste instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat Google gegevens verzamelt en gebruikt (cookies en IP-adres) door de browserplug-in te downloaden en installeren die beschikbaar is op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GBM
  • Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de privacy van gegevens is te vinden op: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html https://www.google.de/intl/en_uk/policies/
 • Functionele cookies: Met deze cookies kan onze website uw keuzes onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en verbeterde, meer persoonlijke functies bieden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u hebt aangebracht in tekstgrootte, lettertypen en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren waarom u hebt gevraagd, zoals het bekijken van een video. Daarnaast kunnen deze cookies worden gebruikt om een optionele dienst te laten functioneren. De informatie die deze cookies verzamelen kan worden geanonimiseerd en deze cookies kunnen uw surfactiviteiten op andere websites niet volgen.
 • Pixeltags: Deze zijn ook bekend als “clear GIF” of “web beacon”. Dit zijn onzichtbare tags die op bepaalde pagina's van onze website worden geplaatst, maar niet op uw computer. Wanneer u deze pagina's bezoekt, genereren pixeltags een algemene melding van dat bezoek. Ze werken meestal samen met cookies en registreren wanneer een bepaald apparaat een bepaalde pagina bezoekt. Als u cookies uitschakelt, detecteert de pixeltag gewoon een anoniem websitebezoek.
 • Tracking-URL’s: Deze worden gebruikt om te bepalen vanaf welke verwijzende website onze website wordt bezocht.

Hoe lang bewaren we cookie-informatie? 

Categorie

Cookienaam

Bewaartermijn

Analytische

__utma

2 jaar

Analytische

__utmb

30 minuten

Analytische

__utmc

Sessie

Analytische

__utmt

10 minuten

Analytische

__utmz

6 maanden

Analytische

nmstat

2 jaar 9 maanden

Analytische

vuid

2 jaar

Functionele

__cf_bm

30 minuten

Functionele

lastTeamFilter

Sessie

Functionele

ShoppingCartCode

6 maanden

Strikt noodzakelijke

ai_session

30 minuten

Strikt noodzakelijke

ai_user

1 jaar

Strikt noodzakelijke

ARRAffinity

Sessie

Strikt noodzakelijke

ARRAffinitySameSite

Sessie

Strikt noodzakelijke

ASP.NET_SessionId

Sessie

Strikt noodzakelijke

AWSALBCORS

7 dagen

Als u geen niet-essentiële cookies wilt accepteren, of alleen het gebruik van bepaalde cookies wilt toestaan, kunt u uw cookie-instellingen op ieder moment bijwerken door uw browsergeschiedenis te vernieuwen en het plaatsen van cookies op onze website te weigeren. U kunt uw browserinstellingen ook gebruiken om uw toestemming voor ons gebruik van cookies op ieder moment in te trekken en reeds geplaatste cookies te verwijderen.

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op: www.allaboutcookies.org of op www.youronlinechoices.eu, , dat meer informatie bevat over “behavioral advertising” en online privacy.

"Do Not Track"

Wij volgen bezoekers van de website niet in de tijd en/of op websites van derden met de bedoeling om gerichte reclame aan te bieden en reageren daarom niet op DNT-signalen (“Do Not Track”). Sommige websites van derden houden echter wel uw surfactiviteiten bij wanneer zij u inhoud aanbieden, waardoor zij de inhoud die zij u presenteren op maat kunnen maken. Indien u dergelijke sites bezoekt, kunt u via uw browser het DNT-signaal instellen zodat derden (met name adverteerders) weten dat u niet gevolgd wilt worden. Raadpleeg de helppagina's van uw browser om te achterhalen hoe u uw voorkeuren kunt instellen zodat websites u niet volgen.

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR CONSUMENTEN UIT CALIFORNIA

De California Consumer Privacy Act of “CCPA”, zoals gewijzigd (Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq.) geeft consumenten die in Californië wonen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie (elders in dit beleid “persoonsgegevens” genoemd). Deze subparagraaf betreffende de CCPA is uitsluitend van toepassing op personen die woonachtig zijn in de staat Californië. Alle termen die in de CCPA zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis wanneer ze in deze subparagraaf worden gebruikt.

 • Categorieën verzamelde persoonsgegevens: In de afgelopen 12 maanden hebben we de volgende categorieën van persoonsgegevens verzameld: identificatiegegevens, kenmerken van beschermde classificaties onder Californische of Amerikaanse federale wetgeving, professionele en werkgerelateerde informatie, onderwijsinformatie, commerciële informatie, internet- en elektronische netwerkactiviteit, gevolgtrekkingen, gevoelige persoonsgegevens en andere categorieën van persoonsgegevens die betrekking hebben op of redelijkerwijs kunnen worden geassocieerd met u. Voor meer details over de persoonsgegevens die wij verzamelen, zie “Persoonsgegevens die wij verzamelen” hierboven.
 • Zakelijk of commercieel doel voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens: Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in het gedeelte “Verwerking  van persoonsgegevens” hierboven.
 • Categorieën van bronnen van persoonsgegevens: Wij verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van u en uit de bronnen die worden beschreven in het gedeelte “Bronnen van persoonsgegevens” hierboven.
 • Categorieën bekendgemaakte persoonsgegevens en categorieën derde ontvangers: In de afgelopen 12 maanden hebben wij identifiers, arbeidsgegevens, commerciële informatie en internet- en elektronische netwerkactiviteiten bekendgemaakt aan de volgende categorieën ontvangers: cliënten, cloud service providers, consultants, aanbieders van gegevensanalyses, balieverenigingen, internet service providers, aanbieders van gegevensopslag en besturingssystemen en platforms. Wij hebben ook professionele en werkgerelateerde informatie, opleidingsinformatie en bepaalde gevoelige persoonsgegevens bekendgemaakt aan cliënten, leveranciers van clouddiensten en consultants. Voor aanvullende informatie over hoe wij persoonsgegevens openbaar maken, zie het gedeelte “Openbaarmaking van uw persoonsgegevens” hierboven.
 • Delen en verkopen van persoonsgegevens: Wij verkopen of delen uw persoonsgegevens niet (zoals “verkopen” en “delen” worden gedefinieerd in de CCPA), hoewel wij wel persoonsgegevens bekendmaken aan onze gelieerde ondernemingen, serviceproviders en andere leveranciers zoals hierboven beschreven. Wij hebben momenteel ook geen weet van het verkopen of delen door ons van persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar.
 • Gebruik en openbaarmaking van gevoelige persoonsgegevens. Wij gebruiken of onthullen uw gevoelige persoonsgegevens niet voor doeleinden die, met beperkte uitzonderingen, niet noodzakelijk zijn om onze producten en diensten te leveren zoals redelijkerwijs wordt verwacht door een gemiddelde consument die deze goederen en diensten aanvraagt.
 • Bewaren van persoonsgegevens: Zie “Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren” hierboven.

Uw rechten als consument in Californië

Behoudens bepaalde beperkingen hebben Californische consumenten het recht om (1) meer te weten te komen over de categorieën en onderdelen van persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en openbaar maken, (2) te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, (3) te verzoeken om rechtzetting van uw persoonsgegevens, en (4) niet te worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van deze rechten, met inbegrip van het recht van een verzoeker om niet te worden vergeld voor de uitoefening van zijn CCPA-rechten. Californische consumenten of hun gemachtigden kunnen een dergelijk verzoek indienen door te bellen naar +1 (833) 490-0071 of door een e-mail te sturen naar [email protected]. We zullen uw verzoek verifiëren door u te vragen voldoende informatie te verstrekken om uw identiteit te bevestigen, zoals uw naam, e-mailadres en informatie over uw interacties met ons. Als u een gevolmachtigde agent wilt gebruiken om uw rechten uit te oefenen, kunnen wij u om bewijs vragen dat u deze agent een volmacht hebt gegeven, of dat de agent anderszins een geldige ondertekende bevoegdheid heeft om namens u verzoeken in te dienen, en vragen wij u uw identiteit rechtstreeks bij ons te verifiëren.

We kunnen mogelijk niet op uw verzoek reageren of u persoonsgegevens verstrekken indien we uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen dat de persoonsgegevens op u betrekking hebben.

Bovendien moet u uw verzoek voldoende gedetailleerd beschrijven, zodat wij het kunnen beoordelen en beantwoorden. Wij zullen de persoonsgegevens die wij van een persoon verzamelen om een verifieerbaar verzoek vast te stellen niet voor andere doeleinden gebruiken, behalve zoals vereist of toegestaan door de wet.

We streven ernaar om binnen vijfenveertig (45) kalenderdagen na ontvangst te reageren op een verifieerbaar verzoek van een consument, maar we kunnen een verlenging van maximaal vijfenveertig (45) extra kalenderdagen vragen om te reageren en we zullen u op de hoogte stellen van de noodzaak van de verlenging.

De “Shine the Light Law” van California

California Civil Code Section 1798.83, bekend als de “Shine The Light”-wet, staat onze cliënten die inwoner zijn van Californië toe om van ons een lijst te vragen en te verkrijgen van welke persoonsgegevens (in voorkomend geval) wij aan derden hebben verstrekt met het oog op direct marketing in het voorgaande kalenderjaar en de namen en adressen van deze derden. Volgens Section 1798.83 verstrekken wij momenteel geen persoonsgegevens aan derden voor hun direct-marketingdoeleinden en hebben wij dat in het voorgaande kalenderjaar ook niet gedaan.

Wijzigingen in onze privacykennisgeving

Alle wijzigingen die wij in de toekomst in onze Kennisgeving aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en/of, indien vereist door wet- of regelgeving, per e-mail aan u worden meegedeeld.

Toepasselijk recht en forum

Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, is deze Kennisgeving onderworpen aan de wetgeving van het toepasselijke rechtsgebied en worden geschillen met betrekking tot deze Kennisgeving beslecht door de toepasselijke rechtbanken. In alle andere gevallen is de wetgeving van de staat New York op deze Kennisgeving van toepassing en worden geschillen in verband met deze Kennisgeving beslecht door de bevoegde staats- of federale rechtbank in New York County, New York. Indien een bepaling van deze Kennisgeving onuitvoerbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling alleen worden aangepast voor zover dat nodig is om deze uitvoerbaar te maken.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze Kennisgeving, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of schrijven naar Chief Information Officer, Simpson Thacher & Bartlett LLP, 425 Lexington Avenue, New York, New York 10017.

Laatst bijgewerkt: december 2022